1. Ο πωλητής δεν είναι κατασκευαστής των προϊόντων.
Από την άποψη αυτή και στο μέγιστο βαθμό επιτρεπτό από το νόμο, ο πωλητής δεν είναι σε θέση
να προσφέρει καμία ρητή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, για τα προϊόντα.

2. Τα προϊόντα μπορεί να πωλούνται με εγγύηση κατασκευαστή,
λεπτομέρειες της οποίας αποστέλλονται με τα προϊόντα.

3. Τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικά μετά την παράδοση τους καλύπτονται
από την εγγύηση του κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής αποφασίζει αν τα προϊόντα
θα επιδιορθωθούν ή θα αντικατασταθούν και πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον κατασκευαστή
ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν σημεία επισκευής, και όχι στον πωλητή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τον χρόνο αντικατάστασης ή επισκευής τους.